About

Kenneth Pils, född i Huskvarna, 1964, lever och arbetar i Stockholm. Han har gått på Konstfack och Kungliga konsthögskolan i Stockholm, ställer ut regelbundet i Sverige och Europa och har gjort ett flertal offentliga konstnärliga gestaltningar. Han är en av grundarna av det internationella konstforskningsprojektet “Being in the World” (www.beingintheworld.net).

Kenneth Pils arbetar i huvudsak med ett figurativ måleri som utgår från en blandning av biografiska och icke-biografiska bilder. Han använder måleriet som ett sätt att transformera det fotografiska bildmaterial till gåtfulla konstverk. Han ser verket som självständigt, inte som ett själv-uttryck. Verket utmanar vårt vanemässiga sätt att tolka världen och visar sig endast för den lyssnande och reflekterande betraktaren.

Min idévärld rymmer ett samspel mellan det privata och det allmängiltiga. De senaste verken är bl.a. måleri och de tar sin utgångspunkt i barnets perspektiv i 70 talets Huskvarna (Sverige), en småstad. Från att tidigare ha arbetat med slumpsystem och den bildvärld internet rymmer har jag närmat mig ett mer biografiskt material.

Måleriet bygger på ett närmast klassiskt uppbyggnadssätt samtidigt som den akvarell‐liknande tekniken jag använder tillför bilderna något grovt och okontrollerbart. I Installationer används dessa målningar och andra skulpturala material (som tyger och gummidukar) i en metallkonstruktion som man kan gå runt och beskrivas som ett tredimensionellt collage.

English text
Kenneth Pils
Kenneth Pils

Lives and works in Stockholm, Sweden
www.pils.se

Kenneth Pils has MFA from National College of Art in Stockholm and the Royal Art Academy in Stockholm. He has made numerous exhibitions in Sweden and Europe and several public art works in Sweden

He is one of the co-founders of the interdisciplinary and international art-as-research project "Being in the world" (http://beingintheworld.net). He has been deeply involved in the artist-run art scene in Stockholm by running Studio 44 (producers gallery) and in the Team of Supermarket Independent Art Fair (http://supermarketartfair.com).

Kenneth Pils mainly works with a figurative painting based on a mixture of biographical and non-biographical images. He uses painting as a way of transforming the photographic imagery into enigmatic works of art. He sees the work as independent, not as a self-expression. The work challenges our habitual way of interpreting the world and shows itself only to the listening and reflecting viewer.

Personal statement

My world of ideas contains an interplay between the private and the universal. The latest works are i.a. painting and they take their starting point in the child's perspective in the 70's Huskvarna (Sweden), a small town. From having previously worked with random systems and the image world the internet holds, I have approached a more biographical material.

The painting is based on an almost classic construction method at the same time as the watercolor-like technique I use adds something rough and uncontrollable to the pictures. In Installations, these paintings and other sculptural materials (such as fabrics and rubber cloths) are used in a metal construction that can be walked around as a three-dimensional collage.